product

เกลียวเร่ง

  • ผลิตด้วยกระบวนการปั๊มขึ้นรูป เพิ่มความทนทานด้วยฮีททรีตเมนท์ และชุบฮอทดิปกัลวาไนซ์
  • สามารถออกใบ Certificate จากผู้ผลิตได้

รายละเอียดสินค้า